User Icon
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
ข้อมูลสารสนเทศนักเรียน สพม.มหาสารคาม

ปีการศึกษา 2565 เทอม 1   (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2565)

นักเรียนสังกัด สพม.มหาสารคาม จำนวนทั้งสิ้น   32,840  คน

ที่ รายการ ดาวน์โหลด
1. ข้อมูลนักเรียนแยกตาม จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ


ปีการศึกษา 2564 เทอม 1   (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2564)

นักเรียนสังกัด สพม.มหาสารคาม จำนวนทั้งสิ้น   31,906  คน

ที่ รายการ ดาวน์โหลด
1. ข้อมูลนักเรียนแยกตาม จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ